Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal er ett av 32 utvalde kulturlandskap i jordbruket i Norge.
Området grenser også til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Deler av Grøvuvassdraget er altså både nasjonalt verdifullt kulturlandskap og samtidig verna som landskapsvernområde der bevaring av kulturlandskap er ein del av verneformålet.

Ønsker du en lett dagstur anbefales turen til Gammelsetra i Grøvudalen. Du kan kjøre fylkesveg 314 en av vegen og parkere ved Hallen. På Inner Gammelsetra drives det fortsatt aktiv seterdrift.